ЗАМИСЛУВАТЕ ЛИ СВЕТ БЕЗ РАСФРЛАН ОТПАД?!
Огромни финсиски средства се трошат за чистење, собирање и третирање на отпадот. Секоја година се чистат каналите, реките, езерата, падините, доловите…. се трошат пари и за справување со здравствените влијанија предизвикани од отпадот.
Се трошат парипостојано и беспотребно секоја година за истите локации каде неконтролирано се исфрла отпадот.

Замислувате ли околина без отпад?!
Наместо да исфрлате отпад насекаде, потрудете се секој отпад да има свое место. Селектирајте што повеќе отпад: картон, хартија, ПЕТ амбалажа, плински боци, лименки, одводни пластични цевки, ролетни, туби, стари пластични буриња, пластични столици, гајби, детски пластични играчки, кујни пластичен прибор, сите пакувања од хемиски производи, чаши и платични шишиња од јогурт, и др.
Ве замолуваме стаклената амбалажа да ја одлагате во зелените ИГЛО контејнери распоредени низ градов.

Прилепчани покажуваат високо развиена светс за селектирање на отпадот. Мораме да делуваме на одредени граѓани кои сеуште доловите, каналите, ливадите, реките, и езерата ги користат како канта за отпад. 2025 година ќе биде година кога ЕУ крајно ќе ни одговори по однос на задените Таргети во делот на управувањето со отпадот. За да не се доведеме во ситуација на казни, мораме да работиме на развивање на свеста и совеста на населението. Казните сакале ние или не, ќе бидат неизбежни.

Можеме ли да не исфрламе отпад насекаде? Можеме!
И наместо Вашите пари да се трошат за постојано чистење, може да се употребат за создавање на подобро место за живење, односно да се искористат во материјални средства.Да бидеме разумни, да бидеме коректни и чесни кон идните генерации.
Селектирајте отпад, а се што во моментов неможе да се рециклира во Општина Прилеп, одложете го во зелената канта.
Кога имате премногу отпад за селекција, а не го собира во жолтата канта, оставете го слободно до нејзе.
Кога имате габаритен отпад, или зелен отпад од кастрење, тука е „Комуналец“, да го подигне со посебната линија за собирање на други видови отпад.
Телефон: 048/428 992

E-mail> presskomunalec@yahoo.com
komunalecpeilep@yahoo.com
https://komunalecprilep.com.mk/pri-avi-ubre/

ПРИЈАВИ БЕЗДОМНО КУЧЕ

071 / 311 – 841

РАСПОРЕД ЗА ПОДИГАЊЕ ОТПАД

null

РАСПОРЕД ЗА МЕТЕЊЕ УЛИЦИ

API key is incorrect

Please obtain API Key from https://developers.forecast.io/

СЕКТОР ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

- Одделение за јавна хигиена
- Оддел за одржување на јавна чистота
- Одделение за хортикултура
- Оддел за одржување на папркови и зеленило

Раководител на сектор
Сашо Велески
070/401-638
048/428-992

СЕКТОР ЗА СОБИРАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ДЕПОНИРАЊЕ НА ОТПАД

- Одделение за собирање, транспорт и депонирање на отпад
- Оддел за собирање и транспорт на отпад
- Оддел за згрижување на животни скитници.
- Одделение за депонирање на отпад
- Оддел за селекција на отпад
- Одделение за одржување на механизација, возила и опрема.

Оперативен директор
Игор Јорданоски
048/428-992
071/242-650

СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ГРОБИШТА

- Одделение за гробишта
- Оддел за одржување на гробишта
- Одделение за хортикултура
- Одделение за капела

Раководител на Сектор гробишта
Виолета Петреска
048/412-902
070/208-103

Нови Гробишта
048/412-902

Стари Гробишта
048/424-108

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

- Одделение за финансии
- Одделение за сметководство
- Одделение за комерција
- Одделение за АОП

Помошник директор за економско правни работи
Снежана Николова
048/428-992
071/340-330

Раководител на Сектор за финасиско работење
Снежана Трумпеска
070/348-679

СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ

- Одделение за општи и правни работи
- Оддел за правни работи,
- Оддел за општи работи
- Оддел за премер
- Одделение за јавни набавки

Раководител на одделение за општи и правни работи
Звонко Ивчески
048/428-992
071/237-054

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

- Оддел за информатика
- Оддел за безбедност при работа

Советник за безбедност и здравје при работа
Илија Дамески – животна средина и безбедност и здравје при работа
048/428-992
076/207-474

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА ДИРЕКТОРОТ

- Оддел за односи со јавност
- Оддел за поддршка на директорот
- Оддел за ревизија

Помошник на директорот за односи со јавноста
Лилјана Пурдеска Силјаноска
048/428-992
071/340-213

ДИРЕКТОР

в.д. Директор

Рубин Абрашоски
земјоделски инжењер

048/428-992