СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ГРОБИШТА

– Одделение за гробишта
– оддел за одржување на гробишта

– Одделение за хортикултура

– Одделение за капела.

СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТА – работи и работни задачи

Со Секторот за управување и одржување на гробишта раководи раководителот на овој сектор.

Основна дејност на секторот е начинот на определување, изградба, одржување и употреба на видови на гробишта, управување со гробиштатам употреба на гробно место и гробница, вршење работи на изградба, реконструкција и одржување на гробишта, давање право на употреба на гробни места како лична службеност, одржување и уредување на меѓугробен простор и услуги поврзани со покоен во капела.

Секторот управување и уредување на гробишта управува со Новите градски гробишта во Прилеп, врши одржување на Старите градски гробишта – Рид во Прилеп, како и со Капелата во Новите градски гробишта во Прилеп.

Овој сектор постојат Одделение за гробишта, Одделение за хортикултура и Одделение за капела.

Одделението за гробишта ги опфаќа работите во врска со издавање на дозвола за погреб за покојните, давање на употреба на гробни места за вршење на погреб, организирање на погребите во капелата, како и други работи поврзани со организација на погребите.

Во ова одделение има посебен оддел за одржување на гробишта.

Одделението за хортикултура ги опфаќа работитте во врска со одржување на хигиената на меѓугробниот простор, уредување на гробиштата со бетонирање на патеките за гробни места, како и одржување на редот на гробиштата.

Раководител на Сектор гробишта
Виолета Петреска – дипломиран економист
048/412-902
070/208-103

Нови Гробишта
048/412-902

Шеф на гробишта
Јовица Талески
071/237-074

Стари Гробишта
048/424-108

Шеф на гробишта
Зоран Трајкоски
071/237-063

Драгољуб Ристески
071/237-056