Категорија

Отпад

Градежен отпад

Отпаден градежен материјал, стара покуќнина, обувки, облека, постелнини, теписи и што ли уште не, чистат комуналните работници од неколку диви депонии на потегот од надвозникот кај Салида до бензиската Лук оил и над населбата Кузман.

Се чистат диви депонии како и дел од речното корито на крајот од ул„Андон Слабејкоски“

Денеска, по планот за чистење на ѓубришта и диви депонии низ градов се чисти по кејот и во неурбанизираниот дел од Градската река, на потегот од железничкиот надвозник на ул„Андон Слабејкоски“ со спојот на ул„Трајко Николоски“. Се

Започна пролетното чистење на дивите депонии

ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, започна со пролетното чистење на диви депонии. Денеска се чистеа неколку помали диви депонии по улицата Трајко Николоски. Во план е на почеток на акцијата да се исчистат неколку помали диви депонии со отпад во

Акција – Пролетно чистење

ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, по повод 21 март, Денот на пролетта, организира акција за чистење за собирање на отпад кој неможе да се подигне со редовната линија за собирање на комунален отпад. За таа цел на 12 пунктови низа градов ќе бидат

Нови корпи за отпадоци

Во парковите на Могилата и двосмерната 5-та Прилепска, старите и нефунционални корпи за отпадоци се заменети со нови. Се замолуваат граѓаните отпадоците да ги одлагаат во корпите за таа намена.

Апел

Контејнериите за мешан комунален отпад зјаат празни, вреќите со отпадоци од хартија и остатоци од храна редовно се оставаат до контејнерите, наместо во нив. Случај на несовесно и некоректно однесување на пунктот контејнери позади поштата.

ЗАМИСЛУВАТЕ ЛИ СВЕТ БЕЗ РАСФРЛАН ОТПАД ?!

Огромни финсиски средства се трошат за чистење, собирање и третирање на отпадот. Секоја година се чистат каналите, реките, езерата, падините, доловите…. се трошат пари и за справување со здравствените влијанија предизвикани од отпадот.

Предизвици во селекцијата на отпадни корисни материјали

Директорот Абрашоски ја информира јавноста за наредните предизвици во селекцијата на отпадни корисни материјали и депонирање во планираната идната Регионална санитарна депонија. Од 2023 до 2025 година, според најавите од Министерството

Над 600м3 отпад од Дабничкиот канал се транспортираат до депонијата во Алинци

Иако за многумина оваа објава ќе биде фалба, или со коментар - „Тоа им е работа“, сепак овие текстови се објавуваат со цел едукативно да влијаат на сите нас, но и да дадат реална слика на моменталната состојба со неконтролираното исфрлање

Рачно чистење на ѕидовите по Дабнички канал

По рачното чистење на камените sидови по Дабнички канал, од треви, троскот и шипови, „ЈКП Комуналец“ - Прилеп, од денес врши чистење со градежни машини накоритото на потегот од мостот кај касарната, до вливот со Оревоечка река. По ова ќе