Со цел да се подобрат условите за престој на заловените кучиња, ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, го доуредува дворното место и боксовите за престој. Прекубројната популација на бездомните кучиња во општинава по заловувањето се сместуваат во Прифатилиштето, кое со правилно и хумано менаџираме од страна

честит 3-ти Ноември

Вработените од ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, Ви го честитаат 3-ти Ноември, Денот на конечното ослободување на градот.