Со сопствена механизација и расположивите човечки капацитети, ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, на Новите градски гробишта врши постилање на пристапните патеки со веќе употребуван асфалт. Комплетно е завршена работата на полето кое носи ознака „Е“, а моментално се работи на полето со ознака „М“.