048/428-992

 

Помошник на директорот за односи со јавност

Лилјана Пурдеска Силјаноска

дипломиран комуниколог на односи со јавност и корпоративни комуникации

Овластено лице за пристап до информации од јавен карактер

048/428-992
071/340-213

[email protected]

 

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Раководител на одделение паркови и зеленило

Даре Цветаноски – дипломиран земјоделски инжењер

048/428-992
070/356-758

Раководител на Сектор за собирање транспортирање и депонирање на отпад

Љупчо Велески – дипломиран градежен инжењер

048/428-992
071/278-973

Раководител на Сектор гробишта

Виолета Петреска – дипломиран економист

048/412-902
070/208-103


Нови Гробишта

048/412-902


Шеф на гробишта

Јовица Талески

071/237-074


Шеф на капела

Божидар Јованоски

078/419-857


Стари Гробишта

048/424-108


Шеф на гробишта

Зоран Трајкоски

071/237-063


Драгољуб Ристески

071/237-056

Помошник директор за економско правни работи

Снежана Николова – магистар по економски науки

048/428-992
071/340-330


Раководител на Сектор за финасиско работење

Снежана Трумпеска – магистар по економски науки

070/348-679

Раководител на одделение за општи и правни работи

Звонко Ивчески – дипломиран правник

[email protected]

048/428-992
071/237-054

Советник за безбедност и здравје при работа

Илија Дамески – животна средина и безбедност и здравје при работа

048/428-992
076/207-474