ул„Питу Гули“ бр: 2А

7500 Прилеп

 

048/428-992

presskomunalec@yahoo.com

 

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Лилјана Пурдеска Силјаноска
Службено лице за посредување при издавање на информација од јавен карактер
м-р по менаџирање со стратегиски комуникации
вработена на место: помошник на директорот за односи со јавноста
телефон: 071/340213, моб: 071/340213

Раководител на сектор
Сашо Велески
070/401-638
048/428-992

Оперативен директор

Игор Јорданоски

048/428-992
071/242-650

Раководител на Сектор гробишта

Виолета Петреска – дипломиран економист

048/412-902
070/208-103


Нови Гробишта

048/412-902


Шеф на гробишта

Јовица Талески

071/237-074


Стари Гробишта

048/424-108


Шеф на гробишта

Зоран Трајкоски

071/237-063


Драгољуб Ристески

071/237-056

Помошник директор за економско правни работи

Снежана Николова – магистар по економски науки

048/428-992
071/340-330


Раководител на Сектор за финасиско работење

Снежана Трумпеска – магистар по економски науки

070/348-679

Раководител на сектор за општи и правни работи

Звонко Ивчески – дипломиран правник

ivceski@yahoo.com

048/428-992
071/237-054

Советник за безбедност и здравје при работа

Илија Дамески – животна средина и безбедност и здравје при работа

048/428-992
076/207-474