ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА ДИРЕКТОРОТ

Одделението за поддршка на директорот во делокругот на работењето ги опфаќа сите нормативно-правни, стручно-административно работи, кадровски, финансиски и други работи и други работи потребни за подготовка на материјалите кои му се потребни за работата на директорот.

Ова одделение има оддел за односи со јавност, оддел за поддршка на директорот и оддел за ревизија.

Помошник на директорот за односи со јавноста
Лилјана Пурдеска Силјаноска – дипломиран комуниколог на односи со јавност и корпоративни комуникации

тел: 048/428-992
моб: 071/340-213
presskomunalec@yahoo.com