– Оддел за информатика
– Оддел за безбедност при работа

Одделението за управување со човечки ресурси обезбедува подготовка и имплементација на деловната стратегија на претпријатието, стратегија за развој на човечките ресурси, извршување на вообичаени активности поврзани со службеничките односи како што се врабтувањето, учењето и развојот, надградувањето и работните односи, работи поврзани со заштита и безбедност при работа, како и одржување на информатичка технологија.
Во ова одделение има одддел за информатика и оддел за безбедност при работа.

Ивана Ивческа
советник за човечки ресурси
048/428-992

 

komunalecprilep@yahoo.com
presskomunalec@yahoo.com