Надзорен одбор

Назорен одбор на ЈКП„Комуналец“ – Прилеп

 

Претседател:
Ангелески Златко – дипломиран правник

Членови:
Мирјана Трајкоска – дипломиран економист
Илија Најдоски – дипломиран економист
Александра Чапкуноски – дипломиран економист
Елена Макреска- дипломиран економист