Надзорен одбор

Назорен одбор на ЈКП„Комуналец“ – Прилеп

Милена Цветкоска
Иван Младеноски
Александар Маркоски
Мила Петреска
Илија Ристески