РЕОН – 3

PP 463 СМ (двајца работници)

ПОНЕДЕЛНИК

р.б.

име на улица и шифра

вкупно сметки активни

договор со ЈКП

 

комплет канти

само зелена канта

само жолта канта

ВКУПНО

зелена

жолта

зелени канти

жолти канти

   1.           

“Орде Тутески„

 

 

1

0

0

0

1

0

1

   2.           

“Илија Василески„

 

 

5

3

3

0

2

3

5

   3.           

“Стеван Димески Ништакот„

 

 

6

6

6

0

0

6

6

   4.           

“Сотка Ѓорѓиоски„ (од мост автобуска до се-мафори на деветокатница)

 

 

1

1

1

0

0

1

1

   5.           

“Андон Слабејко„

 

 

39

34

34

0

5

34

39

   6.           

“Борка Утот„

 

 

9

2

2

0

7

2

9

   7.           

“Браќа Ламески„

 

 

0

0

0

0

0

0

0

   8.           

“Киро Пајмакоски„

 

 

0

0

0

0

0

0

0

   9.           

“Јоска Јорданоски„ (од Шарена чешма до мост кај Табана)

 

 

0

0

0

0

0

0

0

10.           

кеј “1-ви Мај„ (од мост Табана до автобуска)

 

 

8

7

7

0

1

7

8

11.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В к у п н о :

 

 

69

53

53

0

16

53

69

Вкупно склучени договори при редовна контрола – без однесени канти.

ВТОРНИК

р.б.

име на улица и шифра

вкупно сметки активни

дого-вор со ЈКП

 

комплет канти

само зелена канта

само жолта канта

ВКУПНО

зелена

жолта

зелени канти

жолти канти

   1.

“Стеван Апостолоски„

 

 

4

4

4

0

0

4

4

   2.

“Питу Гули„

 

 

4

4

4

0

0

4

4

   3.

“Адем Адемоски„

 

 

11

10

10

0

1

10

11

   4.

“Браќа Ламески„ (од Пиринска до булевар Гоце Делчев)

 

 

4

3

3

0

1

3

4

   5.

“Трајко Сандански„

 

 

7

7

7

0

0

7

7

   6.

“Илка Присаѓанец„

 

 

32

29

29

0

3

29

32

   7.

“Пиринска„ (од Мице Козар до Питу Гули)

 

 

33

25

25

3

5

28

30

   8.

“Круме Воланроски„ (од Пиринска до Мице Козар)

 

 

48

44

44

0

4

44

48

   9.

“Егејска„ (внатре во Гимназијата)

 

 

0

0

0

0

0

0

0

10.

“Марксова„ (едносмерна до Тризла)

 

 

11

9

9

0

2

9

11

11.

“Кирил и Методи„

 

 

14

13

13

0

1

13

14

12.

“Браќа Шемкоски„

 

 

10

8

8

0

2

8

10

13.

“Пецо Крстески Даскалот„

 

 

13

13

13

0

0

13

13

14.

“Никола Карев„

 

 

11

10

10

1

0

11

10

15. 

“Вардарска„

 

 

4

3

3

0

1

3

4

16. 

“Мице Козар„ вупно (позади дуќани Ќутуче)

 

 

68

60

60

0

8

60

68

17.

“11-ти Октомври„ (едносмерна од Мице Козар до Васко Карангел.)

 

 

6

6

6

0

0

6

6

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В к у п н о :

 

 

280

248

248

4

28

252

276

Вкупно склучени договори при редовна контрола – без однесени канти.

СРЕДА

р.б.

име на улица и шифра

вкупно сметки активни

дого-вор со ЈКП

 

комплет канти

само зелена канта

само жолта канта

ВКУПНО

зелена

жолта

зелени канти

жолти канти

   1.

“Рампо Левката„

 

 

12

10

10

0

2

10

12

   2.

“Панде Чесноска„

 

 

11

8

8

0

3

8

11

   3.

“Пионерска„

 

 

10

7

7

0

3

7

10

   4.

“Круме Јаскоски„

 

 

32

29

29

0

3

29

32

   5.

“Стеван Стеваноски Царчето„

 

 

9

8

8

0

1

8

9

   6.

“Орде Кабецот„

 

 

25

22

22

0

3

22

25

   7.

“Борка Влачарот„

 

 

   8.

“Димо Наредникот„

 

 

   9.

“Сотка Џигиџик„

 

 

18

17

17

0

1

17

18

10.

“Даме Гагалески„

 

 

11

7

7

0

4

7

11

11.

“Оцка Михајлоски„

 

 

13

12

12

0

1

12

13

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В к у п н о :

 

 

141

120

120

0

21

120

141

Вкупно склучени договори при редовна контрола – без однесени канти.

ЧЕТВРТОК

р.б.

име на улица и шифра

вкупно сметки активни

дого-вор со ЈКП

 

комплет канти

само зелена канта

само жолта канта

ВКУПНО

зелена

жолта

зелени канти

жолти канти

   1.

“Егејска„ (од бензинска Макпетрол до Народна одбрана)

 

 

92

75

75

0

17

75

92

   2.

“Глигор Прличев„

 

 

1

1

1

0

0

1

1

   3.

“Аце Мрчески„

 

 

0

0

0

0

0

0

0

   4.

“Марко Деспотоски„ (Егејска)

 

 

0

0

0

0

0

0

0

   5.

“Ладо Лапецот„ (од Војводинска до Трудот)

 

 

27

24

24

0

3

24

27

   6.

“Борка Јорданоски„

 

 

4

3

3

0

1

3

4

   7.

“Кузман Јосифоски„ (од медицински центар кај Монополот позади до правата)

 

 

55

42

42

0

13

42

55

   8.

“Кузман Јосифоски„ (после позади Монополот до Егејска)

 

 

0

0

0

0

0

0

0

   9.

“Егејска„ (до Марксова)

 

 

0

0

0

0

0

0

0

10.

“Димитрија Поп Ѓорѓија Беровски„ (стара Копаоник)

 

 

7

6

6

0

1

6

7

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В к у п н о :

 

 

186

151

151

0

35

151

186

ПЕТОК

р.б.

име на улица и шифра

вкупно сметки активни

дого-вор со ЈКП

 

комплет канти

само зелена канта

само жолта канта

ВКУПНО

зелена

жолта

зелени канти

жолти канти

   1.

“15-ти Корпус„ (Савска)

 

 

41

39

39

0

2

39

41

   2.

“Леце Котески„

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.

“Трајко Николоски„ (зад Витаминка) вкупно

 

 

29

28

28

0

1

28

29

   4.

“Бистра Планина„ (од Осоговска надолу до шталата од Дрцко / Суке)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5.

“Копаоник„

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6.

“Осоговска„ (две уличиња лево)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В к у п н о :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САБОТА

р.б.

име на улица и шифра

вкупно сметки активни

дого-вор со ЈКП

 

комплет канти

само зелена канта

само жолта канта

ВКУПНО

зелена

жолта

зелени канти

жолти канти

1.

“Самоилова„ (накрши Интернат до Кузман Јосифоски)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

“Кузман Јосифоски„ (Самоилова до Егејска)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

“Ладо Лапецот„ (од под Трудот до Кузман Јосифоски)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В к у п н о :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

НА ОДНЕСЕНИ КАНТИ ПО ДЕНОВИ – РЕОН 3

р.б.

име на улица и шифра

вкупно сметки активни

дого-вор со ЈКП

 

комплет канти

само зелена канта

само жолта канта

ВКУПНО

зелена

жолта

зелени канти

жолти канти

 

Понеделник

 

 

69

53

53

0

16

53

69

 

Вторник

 

 

280

248

248

4

28

252

276

 

Среда

 

 

141

120

120

0

21

120

141

 

Четврток

 

 

186

151

151

0

35

151

186

 

Петок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В к у п н о :

 

 

676

572

572

4

100

576

672