Светна слободниот простор во Табаана

Од чистењето на просторот од зградата Табаана до ЈКП„Водовод и канализација“, беа транпортирани 90м3 разноразен отпад и депониран во депонијата Алинци.

По акцијата за расчистување на овој простор, кој е во близина на најфреквентниот проток во градов, се врши темелно перење на улицата „11 Октомври“.

Можеби ќе ви се допадне