Се чисти дел од Оревоечка река и неурбанизираниот канал

ЈКП„Комуналец“- Прилеп, и Локаланата самоуправа, започна да го чистат неурбанизираниот дел од речното корито позади егејските згради. Трска, шипови, врба, многу исфрлен отпад, тиња и што ли уште не, деновиве ќе чистат комуналците и сиот отпад ќе се транспортира до депонијата во Алинци.

Заради обемноста на работата, но и заради дел од отпадот кој пред транспортот мора да се исцеди, се замолуваат жителите од населбата за стрпливост, а воедно се замолуваат граѓаните да не го користат речното корито за одлагање на било кој отпад, туку со правилно третирање на отпадот да го предаваат на комуналните служби.

Можеби ќе ви се допадне