ПРИЈАВИ БЕЗДОМНО КУЧЕ

076 / 406 – 415

РАСПОРЕД ЗА ПОДИГАЊЕ ОТПАД

null

РАСПОРЕД ЗА МЕТЕЊЕ УЛИЦИ

СЕКТОР ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

- Одделение за јавна хигиена
- Оддел за одржување на јавна чистота
- Одделение за хортикултура
- Оддел за одржување на папркови и зеленило

Раководител на сектор
Сашо Велески
070/401-638
048/428-992

СЕКТОР ЗА СОБИРАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ДЕПОНИРАЊЕ НА ОТПАД

- Одделение за собирање, транспорт и депонирање на отпад
- Оддел за собирање и транспорт на отпад
- Оддел за згрижување на животни скитници.
- Одделение за депонирање на отпад
- Оддел за селекција на отпад
- Одделение за одржување на механизација, возила и опрема.

Оперативен директор
Игор Јорданоски
048/428-992
071/242-650

СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ГРОБИШТА

- Одделение за гробишта
- Оддел за одржување на гробишта
- Одделение за хортикултура
- Одделение за капела

Раководител на Сектор гробишта
Виолета Петреска
048/412-902
070/208-103

Нови Гробишта
048/412-902

Стари Гробишта
048/424-108

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

- Одделение за финансии
- Одделение за сметководство
- Одделение за комерција
- Одделение за АОП

Помошник директор за економско правни работи
Снежана Николова
048/428-992
071/340-330

Раководител на Сектор за финасиско работење
Снежана Трумпеска
070/348-679

СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ

- Одделение за општи и правни работи
- Оддел за правни работи,
- Оддел за општи работи
- Оддел за премер
- Одделение за јавни набавки

Раководител на одделение за општи и правни работи
Звонко Ивчески
048/428-992
071/237-054

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

- Оддел за информатика
- Оддел за безбедност при работа

Советник за безбедност и здравје при работа
Илија Дамески – животна средина и безбедност и здравје при работа
048/428-992
076/207-474

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА ДИРЕКТОРОТ

- Оддел за односи со јавност
- Оддел за поддршка на директорот
- Оддел за ревизија

Помошник на директорот за односи со јавноста
Лилјана Пурдеска Силјаноска
048/428-992
071/340-213

ДИРЕКТОР

в.д. Директор

Рубин Абрашоски
земјоделски инжењер

048/428-992