За нас

,,Комуналец“ – Прилеп

Јавно комунално претпријатие, основано 1975 година од Собранието на општина Прилеп.

 

ЈКП ,,Комуналец“ – Прилеп е претпријатие кое е формирана во 2004 година, со делба на Комуналното претпријатие. Основна дејност е собирање, транспортирање и депонирање на отпад и одржување на јавна чистота. ЈКП „Комуналец“ – Прилеп, управува со Старите и Нови градски гробишта и капела, а во склоп на претпријатието формирано е ДОО„Терминал-Комуналец“ – Прилеп.

Дејности, работа и обврски;

 • Собирање, транспортирање и депонирање на отпад
 • Одржување депонија Омец „Алинци“
 • Селекција на отпад
 • Механичка работилница (одржување на возен парк)
 • Браварска работилница (изработка на урбана опрема)
 • Чистење диви депонии
 • Чистење речно корито
 • Одржување на улици и тротоари
 • Подигање и одржување на паркови
 • Воведување и одржување на технолошка вода за полевање
 • Кастрење и сечење дрвја
 • Одржување градско зеленило
 • Одржување спортски терени
 • Управување и одржување на Градски гробишта и капела
 • Шинтерска служба
 • Терминалски услуги
 • Угостителски услуги
 • Услуги за градски манифестации