ДИРЕКТОР

Звонко Јованоски
Машински инжењер

Раководи со 5 сектори. со повеќе дејности.

Мисијата на директорот Звонко Јованоски е:
За да победува еден тим, мора да има чувство на единство, секој учесник мора да го стави тимот на прво место – пред личната слава.

Познавање на мисијата на организацијата
Деловна политика
Познавање на политиката на работа
Сстратегијата за комуникации
Анкетирање на вработените
Надворешно истражување
Брифинзи на вработените
Материјали за обука/публикации за вработените
„Лице в лице“
Обуки, награди, состаноци, итн.