Комплетно исчистен просторот позади зградите вцентар

Просторот помеѓу зградите од УЈП и поранешен драгстор Игор, подолго време претставуваше одлагалиште за отпад за околните згради и куќи.

„Комуналец“ по налог од Локланата смоупрва, го исчисти овој простор кој требада се оплемени. Собрани и транспортирани се над 100 м3 комунален отпад, градежен шут и отпад од градење.

Можеби ќе ви се допадне