Нов парк во Бончејца

На површина од 1000 м2 се обработува земјиште во населбата Бончејца за нов парк. Паркот ќе ги има сите потребни содржини за одмор и релаксација. Бекатон патеки, детско игралиште, клупи и корпи за одпадоци.

Во паркот е ископан бунар за технолошка вода спроведена е водоводната мрежа низ станбениот блок за полевање на сите парковски површини во населбата.

Можеби ќе ви се допадне