ОГЛАС ЗА ПРОДАЖБА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

ОГЛАС ЗА ПРОДАЖБА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА СО ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Врз основа на одлуките бр.02-2819 од 05.11.2018 и 02-1150/5 од 21.06.2019, донесени од Управниот одбор на ЈКП ‘’Комуналец’’ Прилеп, за оттуѓување – продажба по пат на прибирање на понуди објавува:

О Г Л А С

За продажба на основни средства по пат на прибирање на понуди

Се врши оттуѓување – продажба на следните основни средства разделени во групи:

Прва група

1.Товарно возило N3, BC тегнач со седло, марка IVECO, тип 440ЕТ42/38, бр.на шасија WJMM1VSJ004163566, ознака на мотор 440ЕТ42, бр.на мотор 821042L44042, сила на мотор 309kw, регистриран до 22.03.2019 год., сообраќајна дозвола МК0764959, регистарски таблички PP-509-CM, состојба -2, година на производство 1995, проценета вредност во (ЕУР) 3 500 плус ДДВ, проценета вредност во денари – 215 250 денари плус ДДВ

Втора група

1.Полуприколка О4, DA полуприколка КИПЕР, марка GOSA, тип FK7726, бр.на шасија 000145, дозволена носивост 32 300кг, регистрирана до 22.03.2019год., сообраќајна дозвола МК0046394, регистарски таблички PP-3140-AB, состојба -2, година на производство 1991, проценета вредност во (ЕУР) 2 500 € плус ДДВ, проценета вредност во денари – 153 750 денари плус ДДВ

Трета група

1.Товарно возило тегнач со седло, марка IVECO, тип 440ET42/38 EUROSTAR, бр.на шасија WJMM1VSJ004153949, бр.на мотор 821042L44402291, сила на мотор 309kw, регистриран до 03.09.2014, сообраќајна дозвола МК1490196, регистарски таблички PP-025-CB, состојба -3, година на производство 1994, проценета вредност во (ЕУР) 2 500 € плус ДДВ, проценета вредност во денари – 153 750 денари плус ДДВ

Четврта група

1.Полуприколкa, марка GORICA, тип РК23М 01, бр.на шасија 91919, дозволена носивост 25000 + 6330 = 31330кг, регистрирана до 12.08.2014год., сообраќајна дозвола МК1490197, регистарски таблички PP-175-CG, состојба -3, година на производство 1980, проценета вредност во (ЕУР) 1 300 € плус ДДВ, проценета вредност во денари – 79 950 денари плус ДДВ

Петта група

Трактор – растурен на делови без тркала, регистарски таблички IMT 539 De Luxe, состојба -3, проценета вредност во (ЕУР) 650 € плус ДДВ, проценета вредност во денари – 39 975 денари плус ДДВ

Шеста група

Градежна машина – ровокопач марка IMP SKIP Ljubjana, состојба – 3, проценета вредност во (ЕУР) 1 400 € плус ДДВ, проценета вредност во денари за 1ЕУР(61,5денари) – 86 100 денари плус ДДВ

Седма група

Товарно возило N2, SG возило за специјална намена – КОМУНАЛНО (ЃУБРЕТАРКА), марка ZASTAVA, тип 83/10D, број на шасија D28853, ознака на мотор 613690, сила на мотор 73kw, регистрирано до 02.10.2017 година, сообраќајна дозвола МК0087386. Тежина на возилото 7210кг. Регистарски таблички PP-931-AI, состојба -3, година на производство – 1984, проценета вредност во (ЕУР) 1 000 € плус ДДВ, вредност во денари за 1ЕУР(61,5 денари) – 61 500 денари плус ДДВ

Осма група

Товарно возило N2, SG возило за специјална намена – КОМУНАЛНО, марка IVECO, тип 80,12, број на шасија NMSA858100T003893, број на мотор 804025203916834, сила на мотор 85kw, регистриран до 18.03.2017 година, сообраќајна дозвола МК0147895. Тежина на возилото 7210 кг, регистарски таблички PP-718-BI, состојба – 3, година на производство – 2000, проценета вредност во (ЕУР) 930 € плус ДДВ, вредност во денари за 1ЕУР (61,5 денари) – 57 195 денари плус ДДВ

Деветта група

Товарно возило, марка FAP, тип 1620/BD број на шасија 118297, број на мотор 174820, сила на мотор 147kw, регистриран до 31.05.2018 година, сообраќајна дозвола МК1973972. Тежина на возилото 11 000кг, регистарски таблички PP-392-BI, состојба -3, година на производство – 1995, проценета вредност во (ЕУР) 1 500 € плус ДДВ, вредност во денари за 1ЕУР(61,5 денари) – 92 250 денари плус ДДВ.

– Заинтересираните правни лица можат да извршат увид на средствата кој се предмет на продажба, секој работен ден од понеделник до петок од 7:00 до 15:00 часот, во Стопанскиот двор на ЈКП ‘’Комуналец’’ Прилеп

– Отворањето на понудите ќе се одржи на ден 24.07.2019 година во 12:00 часот во просториите на управата на ЈКП ‘’Комуналец’’ Прилеп ул. Александар Македонскибр.302

– Заинтересираните правни лица за купување на основните средства кои се предмет на продажба можат да учествуваат доколку најдоцна еден час пред почетокот на отворањето на понудите уплатат учество од 10 000 денари

– Уплатата се врши во благајната на ЈКП ‘’Комуналец’’ Прилеп или на жиро сметка 300020000043588 при Комерцијална Банка филијала Прилеп

– Купувачот е должен да ја положи вкупната цена најдоцна во рок од пет дена од денот на продажбата, во спротивно го губи правото на враќање на уплатените средства и продажбата ќе се смета за неуспешна

– Заинтересираните лица за подетални информации можат да се јават на тел.048 428 992 секој работен ден од 07:00 до 15:00 часот

– Напомена: продажбата на основните средства е неделива и понудувачот треба да понуди цени за сите возила.

Од Комисијата

Претседател Љупчо Велески

Членови Борче Јосифоски

Илчо Ангелески

                                                                           ЈКП,,Комуналец’’ Прилеп

Можеби ќе ви се допадне