ЈАВЕН ОГЛАС бр.3/2020

ПРЕДМЕТ: ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС бр.3/2020 за пополнување на работни места по пат на вработување на определено работно време заради сезонска работа

Врз основа на чл.20-г од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на СРМ бр.27/2014, бр.199/2014 и бр.27/2016) и врз основа на Закон за работни односи (Службен весник на СРМ бр.74/2015), в.д. Директорот на ЈКП “Комуналец” Прилеп, објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС бр.3/2020

За прием на:

 1. 4(четири) извршители за работно место “Возач на средно товарно спец.ком.возило”, шифра на работно место КДР 03 05 Б04 014, со најмалку ниво на квалификации ΙV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование, возачка дозвола категорија Ц, со или без работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 7 часовно работно време,и сабота 5 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 16 960 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 2. 1(еден) извршител за работно место “Тракторист”, шифра на работно место КДР 03 05 Б04 064, со најмалку ниво на квалификации ΙV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование, возачка дозвола категорија Б, со или без работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 7 часовно работно време,и сабота 5 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 15 423 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 3. 11(единаесет) извршители за работно место “Работник за собирање на отпад”, шифра на работно место КДР 03 05 В02 021, со најмалку ниво на квалификации 1, односно основно образование, со или без работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 7 часовно работно време,и сабота 5 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 14 934 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 4. 15(петнаесет) извршители за работно место “Работник за примарна селекција на отпад”, шифра на работно место КДР 03 05 В02 023, со најмалку ниво на квалификации 1, односно основно образование, со или без работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 7 часовно работно време,и сабота 5 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 14 934 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 5. 1(еден) извршител за работно место “Магационер”, шифра на работно место КДР 04 05 А01 002, со најмалку ниво на квалификации ΙV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование, со или без работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 7 часовно работно време,и сабота 5 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 19 724 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 6. 1(еден) извршител за работно место “Бравар – заварувач”, шифра на работно место КДР 04 01 А01 098, со најмалку ниво на квалификации ΙV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование, со или без работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 7 часовно работно време,и сабота 5 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 15 628 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 7. 2(Два) извршители за работно место “Контролор за одржување на јавна чистота”, шифра на работно место КДР 03 05 Б02 067, со најмалку ниво на квалификации ΙV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование, со најмалку 2 години работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 7 часовно работно време,и сабота 5 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 21 265 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 8. 20(дваесет) извршители за работно место “Метач”, шифра на работно место КДР 03 05 В02 020, со најмалку ниво на квалификации 1,односно основно образование, со или без работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 7 часовно работно време,и сабота 5 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 14 934 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 9. 1(еден) извршител за работно место “Бравар – заварувач”, шифра на работно место КДР 04 01 А01 098, со најмалку ниво на квалификации ΙV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование, со или без работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 7 часовно работно време,и сабота 5 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 15 628 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 10. 6(шест) извршители за работно место “Градинар”, шифра на работно место КДР 03 05 Б04 037, со најмалку ниво на квалификации ΙV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование, со или без работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 7 часовно работно време,и сабота 5 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 15 423 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 11. 2(два) извршители за работно место “Работник во зеленило”, шифра на работно место КДР 03 05 В02 015, со најмалку ниво на квалификации 1, односно основно образование, со или без работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 7 часовно работно време,и сабота 5 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 14 934 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 12. 5(пет) извршители за работно место “Градежен работник”, шифра на работно место КДР 03 05 Б04 027, со најмалку ниво на квалификации ΙV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование, со или без работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 7 часовно работно време,и сабота 5 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 16 960 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 13. 1(еден) извршител за работно место “Заменик одговорен на капела”, шифра на работно место КДР 03 05 Б02 056, со најмалку ниво на квалификации ΙV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование, со најмалку 2 години работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 8 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 21 265 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 14. 1(еден) извршител за работно место “Чувар на објект”, шифра на работно место КДР 04 02 А02 005, со најмалку ниво на квалификации Ι Ι Ι, 180 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или три годишно средно образование, со или без работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 7 часовно работно време,и сабота 5 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 14 934 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 15. 1(еден) извршител за работно место “Предводник во одделение за паркови и зеленило”, шифра на работно место КДР 03 05 Б01 110, со најмалку ниво на квалификации VΙ – Б степен, односно најмалку 180 кредити според ЕКТС, со најмалку 3 години работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 8 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 23 365 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 16. 1(еден) извршител за работно место “Координатор на организациони единици за комунална хигиена”, шифра на работно место КДР 03 05 Б01 113, со најмалку ниво на квалификации VΙ – Б степен, односно најмалку 180 кредити според ЕКТС, со најмалку 3 години работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 8 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 23 365 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 17. 1(еден) извршител за работно место “Виш референт за премер и контрола”, шифра на работно место КДР 01 02 Г02 019, со најмалку ниво на квалификации VА или ниво на квалификации ΙV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 илиу 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование, со најмалку 2 години работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 8 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 18 703 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 18. 3(три) извршители за работно место “Техничар во оператива и картотека ”, шифра на работно место КДР 01 02 Г04 061, со најмалку ниво на квалификации VА или ниво на квалификации ΙV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 илиу 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование, со или без работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 8 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 16 397 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 19. 1(еден) извршител за работно место “Референт за наплата”, шифра на работно место КДР 01 02 Г03 029, со најмалку ниво на квалификации VА или ниво на квалификации ΙV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 илиу 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование, со најмалку 1 година работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 8 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 18 241 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 20. 1(еден) извршител за работно место “Инкасатор”, шифра на работно место КДР 01 02 Г04 056, со најмалку ниво на квалификации VА или ниво на квалификации ΙV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 илиу 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование, со или без работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 8 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 17 627 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 21. 1(еден) извршител за работно место “Одговорен соработник за информатика”, шифра на работно место КДР 01 02 В02 002, со најмалку ниво на квалификации VΙ А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VΙΙ/1 степан, со најмалку 2 години работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 8 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 21 572 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 22. 1(еден) извршител за работно место “Советник за безбедност и здравје при работа”, шифра на работно место КДР 01 02 В01 057, со најмалку ниво на квалификации VΙ А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VΙΙ/1 степан, со најмалку 3 години работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 8 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 24 646 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 23. 1(еден) извршител за работно место “Помлад соработник за даноци”, шифра на работно место КДР 01 02 В04 002, со најмалку ниво на квалификации VΙ А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VΙΙ/1 степан, со најмалку 2 години работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 8 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 19 266 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 24. 1(еден) извршител за работно место “Правник”, со најмалку ниво на квалификации VΙ А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VΙΙ/1 степан, со или без работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 8 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 16 397 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 25. 1(еден) извршител за работно место “Економист”, со најмалку ниво на квалификации VΙ А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VΙΙ/1 степан, со или без работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 8 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 16 397 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
 26. 1(еден) извршител за работно место “Ветеринар”, со најмалку ниво на квалификации VΙ А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VΙΙ/1 степан, со или без работно искуство во струката, на определено работно време; неделното работно време е од понеделник до петок 8 часовно работно време, односно вкупно 40 часа неделно работно време. Основната нето плата изнесува 21 265 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.

Огласот трае 3(три) работни дена, сметано од денот на објавување на огласот во дневниот печат – во 3(три) дневни весници од кои 1(еден) од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот.

Заинтересираните кандидати треба да достават фотокопија на трансакциска сметка и лична карта, и барање за ангажирање. Кандидатите пријавите со сите потребни документи да ги достават на адреса: JKП”Комуналец” Прилеп на ул.”Питу Гули” бр.2А, лично.

Ненавремените и некомплетно пополнетите пријави нема да се разгледуваат.

ЈКП”Комуналец”Прилеп