Генералка на градов пред Велигден

Со зголемени екипи пред Велигденските празници , комуналците ги чистат и уредуваат Јавно
прометните површини и парковите низ градов. Се косат парковите , се уредува и коси околу
дрвјата по дрворедите и малите зелени парцели и по Јавно прометните површини. Едницата
за миење со цистерна работи двосменски, со цел да им се овозможи на граѓаните пријатна
животна средина. По програмата за работа , комуналец своте пролетни активности ќе ги
реализира во континуитет.

Во пролетните денови комуналците имаат преголеми обврски, зашто доведуваат во ред , се
што остава зимата во неред. Од Комуналец апелираат до граѓаните да внимаваат на чистотата
во својот град, посебно се упатува апел да се користат корпите за отпадоци и во нив да се
одлага отпадот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *