Документи

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2014 год.

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2014

КРАТОК ОСВРТ ЗА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА 2014

ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ ОД УО

 

ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА ВО 2014 год.

ОТПАД 2014

ОДРЖУВАЊЕ 2014

ПАРКОВИ 2014

ГРОБИШТА 2014

 

ИЗВЕШТАИ ЗА 2013 год.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈКП КОМУНАЛЕЦ ВО 2013 г.

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013 г.

 

- ЗАВРШНА СМЕТКА 2013 -

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

БИЛАНС НА УСПЕХ

РЕКАПИТУЛАР

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

 

- ПРВ КВАРТАЛ -

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ 2 дел

ОДЛУКА ОД УО

ПРИХОДИ

РАСХОДИ

 

- ВТОР КВАРТАЛ -

АНАЛИЗА НА ПРИХОДИТЕ И ТРОШОЦИТЕ ЗА ВТОР КВАРТАЛ 2013

ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА НА ВТОР КВАРТАЛ 2013

ОДЛУКИ ОД УО

 

- ТРЕТ КВАРТАЛ -

АНАЛИЗА НА ПРИХОДИТЕ И ТРОШОЦИТЕ ЗА ВТОР КВАРТАЛ 2013

ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА НА ТРЕТ КВАРТАЛ 2013

 

- ЧЕТВРТ КВАРТАЛ -

АНАЛИЗА НА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2013

ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА ВО ВТОР КВАРТАЛ 2013

ОДЛУКА ОД УО

 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 2013-2015

ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 2013

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ГРАДСКИ ГРОБИШТА ЗА 2013

ПРОГРАМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ, ЗЕЛЕНИЛО,ПАРК-ШУМИ И РЕКРЕАТИВНИ ПОВРШИНИ 2013

ПРОГРАМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 2013

Национален план за управување со отпад 2009 - 2015

Национална стратегија за инвестиции во животната средина

Листа на видови на отпади

Правилник за општите правила за постапување со комуналниот и другите видови неопасен отпад

Брошура - рециклирање

Закон за јавни набавки

Закон за управување со отпадот

Закон за слободен пристап до информациите