Тризла - сушална

Парк во Тризла кај сушалните.

    Парк.