АОП служба
Во оваа служба спагаат службите за премер и катастар, инкасантска служба и службата за ажурирање на сметки.
Од 7 до 15 ч. Службите ќе Ви излезат во пресрет за сите барања.

Тел. 048/428-746