Технички сектор

 
 

Даре Цветаноски

Технички раководител

Љубе Велески

Заменик тeх.раководител


Техничкиот сектор е редовно на терен со вработените и во контакт со граѓаните. За сите теренски работи кои ги извршува ЈКП„Комуналец“ контактирајте ги горе наведените лица или секторот за Односи со јавност.

Тел. 048/428-992