За нас


ЈКП „Комуналец“ - Прилеп

Јавно комунално претпријатие, основано 1975 година од Собранието на општина Прилеп.

 

Работни единици:

Паркови и зеленило
Одржување и чистење на јавно прометни површини
Собирање, транспортирање и депонирање на смет
Депонија
Градски гробишта
ДООЕЛ „Терминал“ - Комуналец

 

Градот се менува, потрeбите и навиките се менуваат

За поубав и почист град

Придружи се и ТИ!

ЈКП Комуналец - Прилеп

 

    ЈКП Комуналец - Прилеп е фирма која е формирана во 2004 година, со тогашната делба на Комуналното претпријатие. Од сета делба која ја направиле трите ЈП, останале само големи долгови спрема доверителите, без наследство на никаков имот или потребни возила и опрема.

    Во изминативе три години бележи постојани успеси  во делот на услугите на граганите и фирмите за подигање и депонирање на кукен и индустриски отпад. Оформени се нови служби -Премер, АОП -центар, финасиско сметководствен оддел, зголемен е бројот на единиците за оджување на чистотата во Прилеп. Создаден е кадровски екипиран тим кој може да се носи со предизвиците на новото време. Така речи, од фирма со молив и тетратка, создадени се  добро опремени комјутерски служби, кои на располагање на граганите ги поседуваат сите податоци. Набавена е тешка механизација за потребите за изградба на паркови и за депонијата Алинци. Обновен е возниот парк за подигање и одлагање на смет. Службите задолжени за одржување на јавната чистота во градот се комплетно опремени. Од најзадолжено ЈП денес Комуналец е гордост на граѓаните. Вработените редовно ја земаат заслужената плата, а се исплакаат и останатите давачки. Од фирма со 160 вработени, која ни оддалеку неможела да ги покрие потребите за одржување на јавната чистота, денес оваа претпријатие брои 320 вработени.

 

Активности во 2007/2008 год.

3 Ноемвриска награда